Al 80 Jaar advies en service
30 dagen Bedenktijd

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Vshop bvba, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 172 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0418.149.875 (hierna: “Vanhie”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Algemeen

 1. Vanhie leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 2. Vanhie stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Vanhie. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt: - Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres; - Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding); - Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres; - Categorie 4: via cookies: … - Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
 2. Vanhie kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: a. door gebruik van cookies (zie onderstaand); b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
 3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Doeleinden van de verwerking

 1. Vanhie zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: - Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Vanhie om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; - Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze webshop en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; - Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; - Categorie 4: …, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; - Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
 2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Vanhie uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Vanhie, haar producten en/of diensten. Vanhie kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Vanhie bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
 3. Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Vanhie uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Vanhie zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 4. Doorgifte aan derden: Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Vanhie, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Vanhie failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Vanhie geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Vanhie zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Vanhie uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Vanhie zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Duur van de verwerking

 1. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Vanhie en U. Specifiek beoogde termijn: 3 jaar na de laatste communicatie

Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Vanhie. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@vanhie.be, per post naar Vanhie, Vilvoordsesteenweg 172, 1860 Meise of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan Vanhie aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Aangifte Privacycommissie

 1. Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer , Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, commission@privacycommission.be

Cookies

 1. Wat zijn cookies? Cookies zijn compacte tekstbestandjes die, mits uw goedkeuring, bij uw bezoek aan onze website op uw computer worden opgeslaan. Ze nemen weinig plaats in, maar bevatten zeer veel nuttige informatie. Deze informatie kan door ons worden opgevraagd bij uw volgende bezoek Vanhie.be. Cookies zijn hierdoor essentieel voor een optimale bezoekerservaring.
 2. Wat doen deze cookies? Heel eenvoudig: cookies onthouden o.a. uw taalvoorkeur en andere informatie zoals uw accountnaam, producten die u bekeken hebt, etc. Het bijhouden van deze informatie helpt ons om onze website voor u te vergemakkelijken in gebruik en verder te verbeteren voor al onze bezoekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vereenvoudigd check-outproces indien een deel van uw gegevens reeds zijn ingevuld, of een versnelde zoekactie naar een bepaald artikel dat u al eerder bekeek. Dankzij cookies vermijden we dus ook dat u herhaaldelijk dezelfde informatie moet ingeven.
 3. Zijn deze cookies veilig? Natuurlijk! De gebruikte cookies stellen geen gevaar voor uw computer of in bewaring gestelde gegevens. Vanhie.be neemt alle nodige stappen om uw persoonlijke gegevens optimaal te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 4. Cookies van derde partijen. We maken gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Het gaat hier om zowel permanente als tijdelijke cookies (sessiecookies). De permanente cookies van derden worden maximaal 24 maanden op je computer of mobiele toestel opgeslagen.
 5. Uw toestemming: Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@vanhie.be per post naar Vshop, Vilvoordsesteenweg 172, 1860 Meise of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
 6. Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/